top of page
Ornate Ceiling in Topkapı Palace
Souvenirs_

Общи условия

Всяко кралство има правила. Те не са с цел наказание, а по-скоро служат да уреждат отношенията между поданиците. С цел да избегнем неловките ситуации и неяснотите, ние бихме желали от самото начало всичко да е ясно. Винаги може да изскочи непредвидена ситуация и ние обещаваме да реагираме адекватно и уважително към вас. В замяна очакваме същото. 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за уреждане на взаимоотношенията между „Жилбена 23” ЕООД и потребителите на услугата

„обучение по чужд език в присъствена или дистанционна форма”

Раздел І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. С тези Общи условия се определят реда и условията за предоставянето на услугата „обучение по чужд език” в  езиков център „Седеф“ към „Жилбена 23“ ЕООД, наричан за кратко в настоящите Общи условия –  ,,Седеф".​

  2. Потребители на услугата „обучение по чужд език” са курсистите, които се обучават в „Седеф“, а индивидуалните договори се сключват от курсиста или от родител на курсиста, когато същият не е навършил 18 години. По смисъла на настоящите общи условия „Курсист” е физическо лице, което изучава чужд език в ,,Седеф", а „Родител” е родител, настойник или попечител на курсист, ненавършил 18 години.

  3. Услугата „обучение по чужд език” се осигурява от ,,Седеф", въз основа на индивидуален договор сключен с потребителя. Настоящите Общи условия са неразделна част от индивидуалните договори сключени между „Жилбена 23” ЕООД и потребителите. Потребителите удостоверяват съгласието си с Общите условия с подписването на индивидуален договор, като с неговото сключване приемат съдържанието и на настоящите Общи условия. Условия, различни от тези предвидени в настоящите Общи условия, могат по изключение да бъдат уговорени в индивидуалните договори.

 

Раздел ІІ. ЗАПИСВАНЕ В КУРС ПО ЧУЖД ЕЗИК. ОБУЧЕНИЕ.

 

  1. Записването в курс по избран чужд език се извършва от курсиста, респективно от родител на ненавършил 18 години курсист, чрез подписване на индивидуален договор за обучение и заплащане на таксата за обучение за съответния курс, в сроковете и при условията, посочени в индивидуалния договор. Когато съобразно спецификите на курса е предвидена възможност таксата да се заплаща на вноски, записването се счита за извършено след плащането на първата вноска. Курсистът не може да започне обучението си без да е заплатил пълната такса или първата вноска за избрания от него курс. Записването се осъществява в предварително обявените срокове или до изчерпване на местата в групите.

 

2. Курсисти, които към момента на записване не са се обучавали в ,,Седеф" или са се обучавали преди повече от една година, задължително правят входящ тест за определяне на нивото на владеене на избрания език. Входящ тест не правят курсистите, които не са изучавали изобщо езика. В зависимост от резултатите от входящия тест, курсистите се разпределят в съответните групи и нива.

 

3. Освен таксата за обучение, която курсистът заплаща при записването си, се заплаща еднократно и цената на учебните материали. Те се получават от курсиста при започване на обучението му. В процеса на обучение курсистите се задължават да използват само оригинални учебни материали /учебници, учебни тетрадки и др./, като нямат право да копират по какъвто и да е начин и да използват в обучението копирани учебни материали. При загубване на учебник или учебна тетрадка курсистът заплаща и получава нов/и.

 

4. Обучението в ,,Седеф" е групово и се провежда по утвърдена програма и предварително изготвен график в определения за съответния курс хорариум. При изготвянето на графика за езиковите курсове Седеф няма задължение да се съобразява с индивидуалните програма и занимания на курсистите. Седеф си запазва правото да прави промени в графика и в хорариума на учебните занятия. Пропуснат от страна на курсист, участник в групово обучение, учебен час се губи. По негово желание може да заплати допълнителен компенсаторен индивидуален урок за наваксване на материала. 

 

5. Минимално изискуемият брой курсисти за провеждане на курсовете в Седеф, е 3 курсисти.

 

5.1. В случай, че до датата, обявена за началото на курса, броят на курсистите е по-малък от определения минимално изискуем брой, посочен по-горе, курсът може да бъде отложен с максимум четири седмици или да се проведе с намален хорариум, така че приходите от него да покриват разходите за провеждането му. При намаляване на хорариума, курсистите се уведомяват предварително за редуцирането на броя на часовете и се подписва декларация – съгласие за провеждане на курс при намален хорариум и при заплащане на същата такса. В този случай не се приспадат или възстановяват суми. Ако някой от курсистите не е съгласен с провеждането на курс при намален хорариум ,,Седеф" му възстановява платената сума.

5.2. В случай, че в хода на обучението броят на курсистите спадне под минимално изискуемия и това наложи преизчисляване на хорариума, курсистите се уведомяват за редуцирането на броя на часовете при намален хорариум и при заплащане на същата такса. В случай, че някой от курсистите не е съгласен остатъкът от курса да бъде проведен при намален хорариум, ,,Седеф" си запазва правото при възможност да предложи на курсиста да продължи обучението си в друг подобен курс (друга група) с пълен хорариум. В случай, че курсистът откаже да продължи обучението си в предложения му курс, ,,Седеф" не дължи възстановяване на никакви платени до момента такси. В случай, че курсистът не желае да продължи обучението си при намален хорариум със заплащане на същата такса и при липса на възможност да се предложи друг подобен курс с пълен хорариум, ,,Седеф" възстановява на курсиста платените от него суми, в размер, отговарящ на непосетените след намаляването на хорариума часове.

 

5.3. Курсове с по-малко от трима записани курсисти не могат да бъдат провеждани. При желание на курсистите може да бъде проведена индивидуална или полуиндивидулана форма на обучение.

 

6. Всички български национални празници са почивни дни в ,,Седеф." Когато с акт на държавен или общински орган бъде постановена забрана или друг вид ограничение деца да посещават детски градини и училища, същите условия се прилагат и спрямо курсистите в ,,Седеф".

 

6.1. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват присъственото обучение, то може да бъде организирано и провеждано под формата на дистанционно обучение в електронна среда, като конкретните форми и начини за провеждане на обучението се преценяват от ,,Седеф" и се съобщават на курсистите, посредством техните преподаватели и/или от административния отдел на ,,Седеф". В тези случаи, задължение на ,,Седеф" е да осигури преподаването на целия учебен материал, предвиден за съответното ниво, независимо от възможното редуциране на определения за съответния курс хорариум, като с преподаването на целия предвиден за съответното ниво учебен материал задължението на ,,Седеф" за предоставяне на образователна услуга по сключените договори се счита за изпълнено. За периода на дистанционно обучение възложителите по сключените договори за обучение, дължат заплащане на таксите, предвидени в договорите. Форсмажорно обстоятелство означава, всяко събитие или условие, което е извън контрола на договорящите страни, в резултат на което страната/страните е/са възпрепятствана/и да изпълни/ят напълно или частично задълженията си по сключени договори, като – пожар, буря, наводнение, земетресение, експлозия, епидемия, пандемия, извънредно положение, терористичен акт, война, блокада, бунтове, публични демонстрации, безредици, и др.

 

Раздел III. ТАКСИ. ОТСТЪПКИ.

 

  1. Таксите за обучение се определят съобразно заповед на управителя на „Седеф” и са видими на сайта на центъра.

 

2.  Таксата за курсовете за възрастни за нивата от А1 до С2 се заплаща еднократно и в пълен размер при записване на курсиста или на две равни вноски със следните срокове:

Първа вноска – при записване, като към нея се добавя допълнително и цената на учебните материали, ако има такава;

Втора вноска – в срок до двадесет и петият проведен учебен час.

За ден на плащането се счита денят, когато дължимите суми постъпят по банковите сметки на „Жилбена 23“ ЕООД.

 

3. ​При записване за следващ курс в случай, че курсистът не е заплатил дължимата такса/вноска в срок до три дни от записването за избрания езиков курс, записването се анулира и място в съответния курс не се пази.

 

4. Курсистите ползват следните промоции и отстъпки без стойността на учебниците:

 

а/ за двама души от едно семейство /двама съпрузи, родител и дете, братя и сестри/ – отстъпка в размер на 10 % за всеки курсист;

 

б/ за студенти и пенсионери – отстъпка в размер на 10 %;

 

в/ инвалиди с ТЕЛК решение над 50%, ползват отстъпка от 20%;

 

  г/ деца (до 18 години) сираци ползват отстъпка от 80% ;

 

  д/ деца (до 18 години) полусираци ползват отстъпка в размер на 30 %;

 

  е/ деца (до 18 години) с ТЕЛК решение над 50%, ползват отстъпка от 45 %.

4.1. Отстъпките не се прилагат за индивидуална форма на обучение. 

 

,,Седеф" си запазва правото да изиска необходимите документи, които доказват правото на ползване на посочените отстъпки.

 

4.2. . Не могат да се ползват всички предвидени отстъпки едновременно. При наличие на възможност за ползване на повече отстъпки, курсистът /родителят има право да избере коя ще ползва.

 

4.3. Таксите се заплащат по начина и в сроковете, предвидени в настоящите Общи условия. При забава на плащане неизправният курсист /респективно родител на курсист/ дължи неустойка за забава в размер на 0.1 % на ден от дължимата сума.

 

4.4. При индивидуална форма на обучение, всеки уговорен час за урок, отменен от курсиста по-малко от 8 часа преди насроченото му начало се счита за проведен и се заплаща. Уведомяването за отмяна следва да се случи в работно време по телефон или имейл.

 

Раздел IV.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО.

 

  1. При отказ на курсиста от езиков курс, направен до 2 дни преди началото на обучението ,,Седеф" връща на курсиста цялата платена за курса сума. В противен случай, курсистът дължи административна такса в размер на 25% от заплатената за курса такса. 

 

2. Със записване в съответен курс по чужд език курсистът прави избор да посещава учебните часове и заема място в групата. С оглед преподаването на материала и качеството на усвояване на преподадения материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист след началото на обучението. В случай, че курсистът отсъства и пропуска часове или прекратява обучението си преди завършване на курса, за който е записан, ,,Седеф" не връща такса, нито част от нея и не възстановява суми за учебни материали..

 

2.1. По изключение, когато поради извънредни обстоятелства се налага курсист да прекъсне курса на обучение по чужд език, той има право в срок от един месец от възникване на обстоятелството да подаде до управителя на „Седеф" заявление в свободен текст (придружено със съответни удостоверителни документи) за прехвърляне или възстановяване на платената такса или на част от нея. Размерът на таксата, подлежаща на прехвърляне/възстановяване, се определя като от стойността на оставащите и непосетени часове се извади административна такса в размер на 20% от общата внесена от курсиста сума. В случай на прехвърляне таксата може да се ползва от същия курсист или от член на неговото семейство в срок от една година от датата на молбата. До момента на подаване на писменото заявление, се дължат договорените такси за обучение.

 

2.2 Под „извънредни обстоятелства“ се разбира здравословни проблеми, препятстващи възможността на курсиста да посещава курсовете до края на обучението и да се включва в обучението дистанционно в електронна среда или промяна в местоживеенето на курсиста, извън територията на страната.

 

3. ,,Седеф" има право да прекрати обучението на курсист, без да дължи възстановяване на каквито и да било суми, когато:

 

а/ с поведението си курсистът застрашава безопасността, здравето и живота на другите курсисти и/или на преподавателя, ;нарушава добрите нрави и/или правилата за вътрешния ред в ,,Седеф";

 

б/ системно и/или грубо пречи на протичането на нормален учебен процес;

 

б/ при забава в плащането на дължими суми, продължила повече от един месец. Курсист, който не е заплатил /или за когото не е заплатена/ дължима пълна такса или съответна вноска, не се допуска в учебните часове.

 

4. В случай, че не се съберат достатъчно курсисти за започване на курса или в хода на обучението броят на курсистите намалее под посочения минимум, Седеф си запазва правото да преустанови обучението, да отмени курса като връща на курсиста платената такса, респективно частта от платената такса, съответна на оставащите и непосетени часове от месеца.

 

5. Цените на курсовете в ,,Седеф" се актуализират по преценка на дружеството, минимум, с размера на годишния инфлационния процент, публикуван от Националния Статистически Институт.

Ornate Ceiling in Topkapı Palace
bottom of page